Mirga Abbaa Qabiyyummaa… 👍👍👍👍👍👍👍

Heera mootummaa Federaalaa keewwata 40(3) jalatti akka tumamee jirutti namni kamiyyuu mirga abbaa qabeenyummaa lafaa hin qabu. Mirgi kun kan mootummaa fi ummataati. Heera kana irraa akka hubatamutti namni tokko lafa irraa mirgi horachuu danda’u mirga abbaa qabiyyummaati.❔ Mirgi abbaa qabiyyummaa maali?Mirga Lafa baadiyyaa…👉 hojii misooma qonnaa fi qabeenya uumamaaf oolchu,👉 kireessuu👉 Miseensa maatii fi … Read more

Adabbii daangessuun walqabatee…

Adabbiin kan daanga’uu danda’u:-Namni balleessaa jedhame sababoota gocha isaatiif ka’umsa tahan akka waliigalaatti laaluun, adabbiin itti murtaa’e yeroof yoo daanga’eef amala isaa foyyeessuufi jireenya isaa idiletti galchuuf faayidaa qaba jedhamee yoo amaname,Yakkamaan kuusaa yakkaa kan hin qabne yoo tahe,Amalli isaa yoo balaafamaa hin taane,Badiin raawwate hidhaa salphaa waggaa sadi hin caalleen kan adabsiisu yoo tahe,Murti … Read more

Waajjira AAA Jaarsootti sagantaan marii karoora bara 2015 fi beekkamtii raawwii bara 2014 gaggeeffame…

Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Jaarsootti karoora bara 2015 irratti hojjattoota waajjiraa, qaamota itti waamamni isaanii nuuf tahee fi qaamoota nu waliin hojjatan wajjiin mariin gadifageenyaan gaggeeffameera. Sagantaan badhaasaa fi beekkamtiitis kan gaggeeffame yoo tahu hojjattoota deeggarsaa, qorattoota poolisii fi Abbootii Alangaa bara 2014tti raawwii hojii caalmaa qabu agarsiisaniif badhaasni garaagaraa kennamee jira. Dhuma irrattis kallattiin … Read more

Barrulee

Labsii Sirna Qophii Wixinee Seeraa 222/2012 Seerri maaliif barbaachisa?Seerri (Labsiin, dambii fi qajeelfamni) jiraachuun qabxiileen armaan gadii akka argaman kan taasisudha.1.Nagaa fi tasgabbiin hawaasaa akka jiraatu2.Mirgoonni dhala namaa akka kabajaman3.Imaammatoonni mootummaan baasu hojiirra akka oolan4.Haqa mirkanessuuf5.Amala hawaasaa to’achuuf6.Wal-dhabdee namoota jidduti uumamu furuuf7.Jijjiirama fiduuf (misoomni akka dhufu) fi kkfGalma gahinsa qabxiilee kanneenif ammoo seerri bahu cufti … Read more