Oduu Dhaddachaa

Dhaddacha...

Himatamaan ogummaa Fayyaa irratti hirmaatee jiru, magaalaa Ahmad Imaam keessatti of eggannoo barbaachisu godhuu dhabuun miidhamtuu lilmeen narvii cabsannoo jilbaa miila mirgaa diruun akka miidhamtuu fi miilli mirgaa laamsha’u taasise waan ragaan irratti mirkaneesseef yakka dagannoon miidhaa qaamaa cimaa nama irraan gahuutiin keewwata 559(2) jalatti hidhaa salphaa ji’a 8 fi qarshii 1000 adabameera.
👉Nu hordofaa…
https://t.me/WAAAJaarsoo