Tajaajiloota kenninu/Services

Akka Abbaa Alangaa Aanaa Jaarsootti

Tajaajiloota Kenninu / Services

Qorannaa yakkaa fii falmii gaggeessuun murtii haqaa kennisiisuu
Iyyannoo

Iyyannoo keessummeessuun furmaata seeraa kenuu

Ol'iyyata

Murtii Mana murtiin kennamu irratti komiin yoo jiraate ol’iyyata gaafachuu

Gorsa seraa

Gorsa seeraa qaamota/Sektaroota Bulchiinsa Aanaatif kennuu

Hubannoo seraa

Xinxala yakkaa fi dhimmoota yeroo bu'uura godhachuun hawaasaaf hubannoo seraa kennuu.

Hariiroo Hawaasaa

Hojiiwwan Hariiroo Hawaasaa Dantaa Uummataa fii mootummaa ta’an, akkasumas namoota Gochaa yakkaatiin miidhaan cimaan irra gahee himata Hariiroo Hawaasaa Dhiheeffachuuf humna hin qabne beenyaa akka argataniif himata dhiheessuun ykn gidduu galuun falmuu

Abbaan Alangaa maaliif barbaachisa

Seraa yakkaa fi imaammata sirna haqaa yakkaa kabachiisuuf, mirga namoomaa fi bilisummaawwan bu’uuraa lammiiwwanii kabajuu fi kabachiisuuf fi dantaa mootummaa fi uummataa eegsisuudhaan tajaajila Abbaa Alangummaa haala siyaawaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa ta’een, akkasumas bilisummaa hojii fi al-loogummaa ofii eeggatee fi haqummaa qabuun raawwachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun nagaa fi tasgabbiin hawaasaa akka fulla’u taasisuuf.

Maal argachuu dandeessu?

  • Mirgaa fi dirqama keessan hubachuun hojiirra oolmaa isaatiif hojjachuu
  • Ragaa seera qabeessa ta’ee galmeeffachuu
  • Tajaajila si’oomina qabu fi dhaqqabamaa tahe
  •  Tajaajila Abbaa Alangummaa qulqullina qabu