Waa’ee Keenya

Ergamni keenya (Mission)...

Aanaa Jaarsoo keessatti seeraa yakkaa fi imaammata sirna haqaa yakkaa kabachiisuu, mirga namoomaa fi bilisummaawwan bu’uuraa lammiiwwanii kabajuu fi kabachiisuu fi dantaa mootummaa fi uummataa eegsisuudhaan tajaajila Abbaa Alangummaa haala siyaawaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa ta’een, akkasumas bilisummaa hojii fi al-loogummaa ofii eeggatee fi haqummaa qabuun raawwachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun nagaa fi tasgabbiin hawaasaa akka fulla’u taasisuu.

Mul’atni Keenya (Vision)

Bara 2022 tti Tajaajila Abbaan Alangaa kennuun Aanaa Jaarsoo keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuun Waajjira Abbaa Alangaa akka Godina keenyaa fi Naannoo keenyaatti fakkeenya tahe arguudha.

Duudhaalee (Core Values)

 1. Olaantummaa seeraa
 2. Faayidaa ummataaf dursa kennuun eeguu fi eegsisuu
 3. Bilisummaa fi itti gaafatamummaa Ogummaa
 4. Hojmaata badaa fi malaammaltummaa jibbuu
 5. Iftoomina
 6. Fakkeenyummaa
 7. Hirmaachisummaa
 8. Eejjennoo gaarii
 9. Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu
 10. Beekumsaa fi amantaan hogganuu
 11. Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi
 12. Deebii wayitaawaa kennuu

Itti Gaafatamaa Waajjiraa

Tsaggaamikaa'el Masfin

Garee keenya

Abbaa Adeemsaa Dhimmoota Yakka Adda Addaa

Guutamaa Yonee

Abbaa Alangaa Aanaa

Yaalaw Tamasgen

Abbaa Alangaa Aanaa (gargaaraa)

Sulxaan Juneydii

Abbaa Alangaa Aanaa

Zannabaa Dajan

Abbaa Alangaa Aanaa

Naasir Abdallaa