Home

Haqaan haqaaf hojjanna!

Gara websaayitii Waajjira Abbaa alangaa aanaa jaarsootti baga nagayaan dhuftan!

"Haqa argachuuf haqaan kottaa"

yeroo gabaabaa kessatti...

Hubannoo seeraa

mata dureewwab filataman irratti

Olmaa dhaddachaa

Barrulee

Xinxala Ijibaataa, Serotaa, fi qabxiilee gara garaa irratti.

Gaaffilee irra deddeebin ka'an

Irratti hojjatamaa jira…

Eeruu kennuuf
Yakka raawwatameen walqabatee qaamaan dhihaachuun eeruu kennuuf sodaan kan jiru yoo tahe yookiin sababa garaa garaatiif kan hin danda'amne yoo tahe unkaa kanatti fayyadamuun ni danda'ama.