Home

Haqaan haqaaf hojjanna!

Gara Marsariitii Waajjira Abbaa alangaa Aanaa Jaarsootti baga nagayaan dhuftan!


“Haqa argachuuf haqaan kottaa”

Maal argachuuf kaayyeffatte?

Hubannoo seeraa

Mata dureewwan filataman irratti


Dabalata baruuf

Olmaa dhaddachaa

Murtiilee barsiisoo Mana Murtii Aanaa Jaarsootin kennaman


Dabalata baruuf

Barruulee

Xinxala Murtiilee Ijibbaataa, Xinxala Seerotaa, fi qabxiilee gara garaa irratti.


Dabalata dubbisi…

Gaaffilee irra deddeebin ka’an

Irratti hojjatamaa jira…


Learn More

Eeruu kennuuf
Yakka raawwatameen walqabatee qaamaan dhihaachuun eeruu kennuuf sodaan kan jiru yoo tahe yookiin sababa garaa garaatiif kan hin danda'amne yoo tahe unkaa kanatti fayyadamuun ni danda'ama.